Volksraadpleging Zulte 16 jan 2011

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

FAQ

Volksraadpleging - veelgestelde vragen


1.1. Over welke vraag kan u uw mening geven?

Bent u akkoord dat er een nieuw administratief centrum (gemeentehuis) gebouwd wordt op de hoek (N43 – Centrumstraat) van het huidig kerkplein van Olsene (Willem van Olseneplein)?

· Als u akkoord bent dat er een nieuw administratief centrum gebouwd wordt op de hoek van het huidig kerkplein van Olsene, dan kleurt u in het stemhokje het bolletje rood achter ‘Ja’.

· Als u niet akkoord bent dat er een nieuw administratief centrum gebouwd wordt op de hoek van het huidig kerkplein van Olsene, dan kleurt u in het stemhokje het bolletje rood achter ‘Neen’.

1.2. Wie mag er deelnemen?

Elke inwoner van Zulte die op 16 januari 2011 16 jaar is, krijgt begin januari een oproepingskaart in de brievenbus. Op de oproepingskaart staat uw stembureau vermeld. Alleen daar kan u geldig deelnemen aan de volksraadpleging.

De deelname aan de volksraadpleging zelf vind plaats op zondag 16 januari 2011 tussen 8 uur en 13 uur. De deelname is niet verplicht. Als u wilt deelnemen, neemt u de oproepingskaart en uw identiteitskaart op 16 januari mee naar het bureau.

Neem contact op met het gemeentehuis als:

- U op maandag 10 januari nog geen oproepingskaart gekregen hebt, maar toch in aanmerking denkt te komen om te gaan deelnemen.

- U niet kan gaan stemmen en een volmacht wil geven aan een andere deelnemer.

De deelname aan de volksraadpleging zelf gebeurt met potlood en papier. Zodra u uw oproepingskaart en identiteitskaart overhandigd hebt, krijgt u een stembiljet met de vraag.


1.3. Waar kan u deelnemen aan de volksraadpleging?

De gemeentelijke volksraadpleging wordt georganiseerd op drie nieuwe locaties. De locatie is aangegeven op uw oproepingskaart.

De inwoners van de deelgemeente Zulte dienen zich te begeven naar het Fiertelhof, Staatsbaan 149 te 9870 Zulte.

De inwoners van de deelgemeente Olsene dienen zich te begeven naar het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 36 te 9870 Zulte-Olsene.

De inwoners van de deelgemeente Machelen dienen zich te begeven naar de Guldepoort, Dorpsstraat 46 te 9870 Zulte-Machelen.

1.4. Wat gebeurt er met uw stem?

De stemmen worden pas geteld als er 3.000 inwoners hebben deelgenomen aan de raadpleging. De volksraadpleging is niet bindend. De gemeente moet de uitslag dus niet volgen, maar zal wel een belangrijke invloed hebben op haar beslissing.


1.5. Kan u bij volmacht stemmen?

Ja, dat kan, maar slechts in bepaalde gevallen.

Enkel in volgende gevallen kan een volmacht worden gegeven:

  • · de deelnemer is wegens ziekte niet in staat om zich naar het stembureau te begeven of ernaartoe gevoerd te worden
  • de deelnemer verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland, of men is lid van het gezin en verblijft eveneens in het buitenland;
  • de deelnemer is op 16 januari 2011 in België, maar kan omwille van zijn beroep niet naar het stembureau gaan;
  • de deelnemer is schipper, marktkramer of kermisreiziger of maakt deel uit van het gezin van een schipper, marktkramer of kermisreiziger;
  • de deelnemer is op 16 januari 2011 van zijn vrijheid beroofd;
  • de deelnemer kan zich om geloofsredenen niet aanmelden op het stembureau;
  • de deelnemer is student en kan zich, om studieredenen, niet aanmelden op het stembureau;
  • de deelnemer is op 16 januari 2011 met vakantie in het buitenland.


1.6. Welke formulieren heeft u nodig om bij volmacht te stemmen?

In geval u een volmacht kan geven, dient u hiervoor over een volmachtenformulier te beschikken. Dit formulier kan u downloaden op deze website. Formulier 1 (pdf, 68.2 kB)

Enkel het formulier invullen is onvoldoende. Bij elke volmacht dient, naar gelang het geval, een attest te worden gevoegd van een geneesheer, de werkgever, de schooldirectie, de gevangenisdirectie of de religieuze overheid.

In geval van een tijdelijk verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen wordt dit attest afgegeven door de burgemeester. Hetzelfde geldt voor deelnemers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en voor de leden van hun gezien die met hen samenwonen.

Het attest dat door de burgemeester afgeleverd wordt in geval van vakantie (tijdelijk verblijf in het buitenland om privé-redenen) is wettelijk vastgelegd. Formulier 2 (pdf, 88.4 kB)

Het attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger is ook wettelijk vastgelegd. Formulier 3 (pdf, 89.0 kB)

De formulieren 2 & 3 moeten ondertekend worden door de burgemeester of zijn gevolmachtigde, hiervoor kan u terecht op de dienst bevolking.
CHRONOLOGIE

Initiatiefnemer van deze volksraadpleging is o.a. Herman De Vos (tel 09/3885306).

In Zulte heb je slechts twee politieke partijen: kartel CD&V en NVA (= meerderheid)tegenover open-VLD (oppositie).

Het volbouwen van het kerkplein in Zulte is een initiatief van de CD&V meerderheid.

Open-VLD was tegen.

Hier een beschrijving van de chronologie chronologie:

Herman De Vos heeft tot tweemaal toe een voorstel tot volksraadpleging hierover aan de gemeenteraad voorgelegd.

Dit werd tweemaal geweigerd door de VD&V meerderheid.


27 mei 2010

De gemeenteraad discussieert hevig over het project. De CD&V/N-VA-meerderheid wil een nieuw gemeentehuis bouwen op het kerkplein van Olsene. De Open VLD-oppositie wil het kerkplein niet opofferen en verzet zich. Open VLD stelt voor om eerst de mening van de bevolking te vragen via een referendum. De meerderheid weigert, lacht de opmerkingen weg en stemt ‘en bloc’ voor een gemeentehuis op het kerkplein en tegen een referendum “Geen referendum over nieuw gemeentehuis op Kerkplein” nieuwsblad


1 juni 2010

Ondertussen werd een facebook groep opgericht.

Deze had op een minimum van tijd 800 tot 900 leden. facebook

Er breekt een storm van protest los tegen de plannen. Heel wat burgers protesteren tegen het verdwijnen van het mooie en functionele kerkplein dat amper 10 jaar terug heraangelegd werd. Ook een aantal ex-schepenen zijn misnoegd. De Facebookgroep tegen het project bereikt meer dan 1.000 leden. Intussen vertellen een aantal leden van de meerderheid op café “dat ze eigenlijk tegen zijn, maar voor moesten stemmen”. De burgemeester vraagt de steun van de inwoners.

“We hopen op een overwinning van het gezond verstand”

nieuwsblad

“Ex-schepen Verpraet boos om plan voor Kerkplein Olsene”

nieuwsblad

“Totaalproject om fier op te zijn', burgemeester vraagt steun van inwoners voor gemeentehuisdossier”

nieuwsblad

nieuwsblad


24 juni 2010

De burgemeester roept in de gemeenteraad op om de rust te laten weerkeren. Intussen wordt de opdracht uitgebreid tot de zone vanaf de Grote Steenweg tot aan de huidige plaats van het gemeentehuis. De Open VLD-oppositie doet nog eens het voorstel om het volk te raadplegen via een referendum. Opnieuw weigert de meerderheid. Open VLD kondigt aan om zelf op zoek te gaan naar voldoende handtekeningen (minimum 3.000) om een referendum af te dwingen.

“Nog meer spandoeken en zwarte vlaggen op straat”

nieuwsblad

“Oppositie zoekt drieduizend handtekeningen”

nieuwsblad


30 juni 2010

Het schepencollege beslist in extremis om ook de site van de vrije basisschool op te nemen als mogelijke locatie. Niets meer dan een poging om de mensen te sussen. Na de vakantie wordt snel duidelijk dat dit geen echt alternatief is. De school zal er de eerste 10 jaar niet vertrekken.

“School geen kandidaat-site”

nieuwsblad


Juli - augustus 2010

Een groot aantal vrijwilligers zonder politieke kleur gaan samen met de Open VLD-oppositie op zoek naar de nodige handtekeningen om een referendum af te dwingen. Dit gebeurt vooral via huis-aan-huisbezoeken. Elke keer valt hetzelfde op: de Zultse bevolking is zeer sterk betrokken bij dit project. Mensen hebben hierover een mening en willen dat er naar hen geluisterd wordt. De betrokkenheid gaat verder dan deelgemeente Olsene: ook in Zulte en Machelen worden een heleboel handtekeningen verzameld. In geen enkele deelgemeente is het nodig om alle straten te bezoeken.


26 augustus 2010

Het doel is al bereikt. De groep vrijwilligers klokt af op 3.575 unieke handtekeningen (30% van de kiesgerechtigden). De lijsten worden officieel ingediend tijdens de gemeenteraad. De meerderheid, die eerst tegen een referendum was, is nu verplicht om er een te organiseren.

“Zulte krijgt volksraadpleging over plaats nieuw gemeentehuis” nieuwsblad


28 oktober 2010

De handtekeningen zijn op korte tijd gecontroleerd door de gemeentelijke diensten en geldig bevonden. De gemeenteraad legt de datum vast voor het referendum (16 januari), alsook de vraag die gesteld zal worden. De vraag zoals op de handtekeningenlijsten vermeld (“Bent u akkoord dat er een nieuw gemeentehuis gebouwd wordt op het huidig kerkplein van Olsene?”) wordt door de meerderheid eenzijdig gewijzigd in de vraag “Bent u akkoord dat er een nieuw gemeentehuis gebouwd wordt op de hoek van het huidig kerkplein van Olsene?” Een gebrek aan respect voor de indieners van het referendum.

“Gemeentehuis op plein of op de hoek” nieuwsblad

nieuwsblad

Het Nieuwsblad - Gemeente Zulte: Zulte krijgt volksraadpleging over plaats nieuw gemeentehuis

ZULTE - Er komt in Zulte een volksraadpleging over de locatie van het nieuwe gemeentehuis. De Open VLD-oppositie zamelde 3.575 handtekeningen in.


16 november 2010

Ook het schepencollege, dat eerst geen referendum wou, roept nu op om deel te nemen aan de volksraadpleging.

“Minimaal 3.000 Zultenaren nodig” nieuwsblad


25 november 2010

De gemeenteraad keurt de inhoud goed van de officiële informatiebrochure die minimaal 1 maand voor het referendum verspreid moet worden. Meerderheid en oppositie bereiken een consensus over de tekst.

“Akkoord over bijwerken tekst brochure referendum” nieuwsblad


16 januari 2011

Elke inwoner van groot-Zulte krijgt de kans om zich in een referendum rechtstreeks uit te spreken over de kwestie.


"Het schepencollege laat nu trouwens graag uitschijnen dat men het referendum een goede zaak vindt. Het geheugen is blijkbaar zeer kort. Wij hebben 2x voorgesteld om een volksraadpleging te organiseren. Telkens heeft de CD&V/N-VA-meerderheid dit geweigerd. Het referendum werd daarna met veel inspanningen afgedwongen door een comité van neutrale actievoerders en de oppositie. Zonder hun actie waren de plannen voor een nieuw gemeentehuis op het kerkplein al in uitvoering. Zonder inspraak van de bevolking. "

nieuwsblad

Het Nieuwsblad - Gemeente Zulte: Zulte krijgt volksraadpleging over plaats nieuw gemeentehuis

ZULTE - Er komt in Zulte een volksraadpleging over de locatie van het nieuwe gemeentehuis. De Open VLD-oppositie zamelde 3.575 handtekeningen in.


Website van de mensen die tegen het nieuwe gemeentehuis zijn: referendumgemeentehuis


De initiatiefnemers hebben nu gevonden dat het inplantingsplan van het gemeentehuis de situatie veel te rooskleurig weergeeft:

op het inplantingsplan is het gemeentehuis 200 m2 groot.

In werkelijkheid is het plan 3000 m2 groot te bouwen.


De oppositie zal hierover een aparte brochure uitgeven.
Uitslag van de volksraadpleging

16 januari 2011,

In Zulte hebben 4.758 inwoners tegen de plannen gestemd van het gemeentebestuur voor de locatie van het nieuwe gemeentehuis in deelgemeente Olsene. De uitslag van het referendum wordt gerespecteerd en het gemeentehuis blijft op de huidige locatie, zegt burgemeester Henk Heyerick.

De inwoners konden ja of nee antwoorden op de vraag: “Gaat u akkoord dat er een nieuw administratief centrum (gemeentehuis) gebouwd wordt op de hoek (N43 – Centrumstraat) van het huidig kerkplein van Olsene (Willem van Olseneplein)?”

Van de 15.000 inwoners van Zulte waren alle inwoners ouder dan 16 jaar, in totaal 12.000 personen, stemgerechtigd. Uiteindelijk antwoorden 4.758 inwoners neen en 907 inwoners ja op de vraag.


--Paul Nollen 17:46, 25 December 2010 (UTC)