Volksraadpleging

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search
  • Een volksraadpleging is een, voor de overheid, vrijblijvende 'raadpleging' van de bevolking. Een overzicht van de verschillende Begrippen die gebruikt worden.

Een volksraadpleging kan in principe op elk bestuurlijk niveau gehouden worden.

In België (feb 2018) zijn volgens de wettelijke procedure slechts de Gemeentelijke Volksraadpleging en Provinciale volksraadplegingen mogelijk. Provinciale Volksraadplegingen zijn nog nooit gebruikt. Er wordt dan ook een zeer hoge inzet gevraagd voor een miniem resultaat.

Op Gewestelijk niveau is er een wet goedgekeurd die de volksraadpleging toelaat maar er zijn geen uitvoeringsbesluiten goedgekeurd. Democratie.nu vzw heeft bij verzoekschrift aan de Vlaamse Regering uitvoeringsbesluiten voorgesteld. Zij zijn niet behandeld.

Iedereen kan en mag Zelf_een_referendum_inrichten. Het resultaat is niet erg verschillend met een 'wettelijke procedure' daar het resultaat altijd maar informatief is. Een eerste stap kan organiseren van een petitie zijn. Bij een petitie heeft men enkel 'steunbetuigingen' terwijl een volksraadpleging voor- en tegenstanders een stem geeft.

  • 15 JULI 2005. - Gemeentedecreet

TITEL VI. - Participatie van de burger.


HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling.

Art. 197-198

HOOFDSTUK II. - Inspraak.

Art. 199-200

Hoofdstuk IIbis. [1 - Voorstellen van burgers]1

Art. 200bis, 200ter, 200quater, 200quinquies

HOOFDSTUK III. - [1 Verzoekschriften aan de organen van de gemeente]1

Art. 201-204

HOOFDSTUK IV. - De gemeentelijke volksraadpleging.

Art. 205-212, 212bis, 213-218, 218bis, 219-220


http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2005/07/15/2005036063/justel

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005071551&table_name=wet