Verkiezingen en democratie

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

VERKIEZINGEN ZIJN GEEN DEMOCRATIE


Uit " Tegen verkiezingen" David van Reybroeck


Democratie in nood

"We moeten ons volgens Van Reybrouck namelijk grote zorgen maken over onze democratie. Het recente kiezersverzuim, het kiezersverloop, en de leegloop van politieke partijen wijzen op een legitimiteitscrisis van proportie en met de efficiëntie is het ook niet best gesteld. De vertrouwenscrisis tussen burgers en politici leidt tot een stoelendans van regeringen, en de daarmee verbonden 'chronische verkiezingskoorts' en 'afmattende mediastress' zorgen ervoor dat politieke partijen steeds meer moeite hebben met het vinden van werkbare compromissen."

Alhoewel we de analyse van David Van Reybroeck delen zijn we niet akkoord met zijn alternatief, en zeker niet in de vorm die hij voorstelt.

Voor ons is de invoering van Directe Democratie de oplossing van de meeste problemen vermits dit de toegang is van de burger tot de Wetgevende Macht. Loting kan een belangrijke rol spelen in een democratie maar de uiteindelijke souvereine beslissingsmacht hoort voor ons (democratie.nu) bij alle burgers. We denken wel dat met een goed uitgebouwde democratische instrumenten, waaronder loting, het aantal referenda zou kunnen verminderen.

Onder “directe democratie” wordt hier verstaan het "beslissend referendum op volksinitiatief" of meer algemeen het "politieke systeem in Zwitserland" (zie ook Initiatief en Referendum).

De kern van de afwijzing van ons huidig politiek systeem was echter lang onduidelijk. Dat ons politiek systeem in feite een "Particratie" was werd door verschillende vooraanstaande politici en politicologen meermaals bevestigd .

Toch leek die verklaring voor de bijna wereldwijde afbrokkeling van het vertrouwen in verkozen politici en de steeds toenemende afwijzing van het “electoraal representatief” systeem onvoldoende.

Dat is natuurlijk ook opgevallen aan politicologen en publicisten allerhande en ook zij zochten en vonden de verklaring.

Verkiezingen hebben weinig of niets te maken met “ democratie ”, wat onze politici ook mogen beweren. Het verkiezingssysteem behoort meer tot het oud Romeins 'Republiek' systeem dan dat het verwant zou zijn met het 'Democratisch' systeem van het oude Athene.

Politici maken wel veelvuldig gebruik van het begrip begrip "democratie" omdat het nog steeds een positieve weerklank heeft bij de meeste mensen. Het begrip “democratie” wordt zo gekaapt voor iets heel anders enkel omwille van de propaganda waarde.

We zien dus ook waar verkiezingen nog een gepaste rol kunnen spelen bv de aanstelling van bekwame mensen aan het hoofd van onze instellingen zoals rechtstreekse president verkiezingen, burgemeester verkiezingen edm.

Historische bronnen tonen aan dat ons verkiezingssysteem ontworpen werd TEGEN democratie. Een "electorale aristocratie" werd geïnstalleerd, wat al een vooruitgang was tegenover de heersers bij erfrecht.

Later werden dan nog wel enkele “democratische elementen” ingevoerd zoals "vrije" of zogenaamde "democratische" verkiezingen met algemeen stemrecht, het gelijkheidsbeginsel, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, persvrijheid, enz..) die echter achteraf terug werden afgezwakt of afgevoerd .

Maar zoals we gezien hebben, "democratisch elementen" zijn geen "democratie”. Het is van dit essentieel verschil dat politici misbruik maken om zo te proberen hun machtspositie te behouden.

Dat wij in België geen politiek systeem hebben van volkssoevereiniteit wordt bevestigd in de toelichting van de Raad van state bij het art 33 van de Grondwet:

"Zowel uit deze bepaling [art. 33] zelf, als uit de overige bepalingen van de Grondwet betreffende de uitoefening van de machten, blijkt dat de Grondwet niet een stelsel gebaseerd op de volkssoevereiniteit heeft ingesteld, doch wel een stelsel gebaseerd op de nationale soevereiniteit waarbij de Natie wordt vertegenwoordigd door de gestelde machten [...] Het door de Grondwet aldus ingestelde representatieve stelsel impliceert dat het de volksvertegenwoordigende vergaderingen zijn die de beslissingen nemen in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren en dat ze in de uitoefening van hun mandaat, noch in rechte, noch in feite, mogen worden gebonden."

Het is natuurlijk echt schrijnend dat mensen hun leven geven als zij "democratie" eisen, (zoals bv de laatste jaren in Noord Afrika) en dat zij dan, voornamelijk onder druk van de zogenaamde "democratieën", "vrije verkiezingen" krijgen. Dit fundamenteel verschil wordt echter alsmaar duidelijker. En nu weten we waarom.


Bronnen:

zijn verkiezingen essentieel voor democratie

History of the word "Democracy" - Francis Dupuis‐Déri

History of the word "Democracy" histoire d'un malentendu - Francis Dupuis-Déri

Beasts and Gods: How Democracy Changed Its Meaning and Lost Its Purpose - Roslyn Fuller

The Principles of Representative Government - Bernard Manin

Opgelet met burgerjury en loting als politiek systeem