Statuten

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Vereniging zonder winstoogmerk Democratie.Nu Zavelstraat 22 3212 Pellenberg Ondernemingsnummer: 456119338


Gecoördineerde statuten

Aangepast aan de wijzigingen vastgelegd door de algemene vergadering van 15 februari 2007.

HOOFDSTUK 1. Doelstellingen

Artikel 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en draagt de naam Democratie.Nu, vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 3212 Pellenberg Zavelstraat 22 in het gerechtelijke arrondissement Leuven.

Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel de democratie op alle mogelijke politieke niveaus in te voeren door rechtstreekse wetgevingsbevoegdheid door de bevolking door middel van het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV) in te voeren. De vereniging wil zijn doelstellingen realiseren door onder meer: De empirische en theoretische kennis over democratie zowel op academisch vlak als bij de brede bevolking te versterken en te verspreiden, en dit zowel door bestaand onderzoek beter bekend te maken als door zelf onderzoek te voeren en te promoten. Het houden van een archief; het opstellen van publicaties en boeken; het organiseren van debatten, studiedagen, opleidingen, websites, symposia, voorlichting; het onderhouden van contacten met zowel lokale als mondiale gelijksoortige bewegingen; het overtuigen en tot medewerking engageren van maatschappelijk actieve groepen, partijen en individuen; deelname aan manifestaties, petities en andere acties.

Art. 4. De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag roerende en onroerende goederen verwerven, aannemen, bouwen en verbouwen, in huur en of pacht nemen en of geven, die nuttig zijn om haar doel te realiseren. Zij kan deelnemen aan alle initiatieven die met haar doel overeenstemmen. Zij mag alle financiële inkomsten aantrekken zoals lidgelden, subsidies, handgiften, legaten, erfenissen, leningen, waarborgen en effecten voor zover zij door de algemene vergadering vooraf werden goedgekeurd. Schenkingen kunnen zonder deze goedkeuring door de algemene vergadering worden verworven, conform de wettelijke bepalingen. Ter financiering van de activiteiten mag de vereniging sporadisch handelsactiviteiten uitoefenen. De vereniging kan samenwerken met verwante organisaties.

HOOFDSTUK 2. Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar bedraagt minstens vier.


Art. 6. De vereniging omvat volgende leden: a) Stemrechthebbende leden zijn: stichtende leden leden welke bij beslissing door de algemene vergadering opgenomen worden. Het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de stemrechthebbende leden. Bestuursmandaten zijn alleen voor stemrechthebbende leden toegestaan. Beschermende leden kunnen hun kandidatuur om stemrechthebbend lid te worden indienen via een eenvoudige motiverende brief of een mondelinge vraag gericht tot de raad van bestuur. Idem voor het ontslag. De algemene vergadering spreekt zich uit over toetreding en uitsluiting van stemrechthebbende leden en beslist bij 2/3 meerderheid. De beslissing is zonder beroep en zal in de mate van het mogelijke worden gemotiveerd. Uittreding gebeurt bij overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, uitsluiting, niet betalen van het lidgeld en twee op elkaar volgende afwezigheden zonder verontschuldiging. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, de erfgenamen of rechthebbenden en of rechtverkrijgenden van een overleden lid, heeft/hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen noch staat noch rekening opgave, noch zegellegging, noch boedelbeschrijving eisen of invorderen. b) Beschermende leden zijn leden die de vereniging moreel en financieel steunen. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden in een huishoudelijk reglement geregeld. c) Onder leden wordt verder alleen stemrechthebbende leden verstaan. ci) Art. 7. De algemene vergadering bepaalt de financiële bijdrage van de leden. Deze bijdrage bedraagt maximaal 100 euro per jaar.

Art. 8. Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

HOOFDSTUK 3. Algemene vergadering

Art. 9. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: · wijzigen van de statuten bij 2/3 meerderheid; · benoeming en ontslag van de bestuurders bij 2/3 meerderheid; · goedkeuren van de rekeningen, de begroting en belangrijke financiële transacties zoals bepaald in art. 4; · aanvaarden en uitsluiting van leden bij 2/3 meerderheid; · goedkeuren van een huishoudelijk reglement op voorstel van de raad van bestuur bij 4/5 meerderheid; · ontbinding van de vereniging en bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging; · benoemen van de vereffenaars in geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging. · verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen · benoemen en ontslaan van de commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging.

Art. 10. De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen in de maand februari.

Art. 11. De leden worden schriftelijk door de raad van bestuur op de algemene vergadering uitgenodigd, met een bijgevoegde dagorde. De termijn die in acht dient genomen te worden voor het bijeenroepen van de vergadering, bedraagt minimaal twee weken. Indien één vijfde van de leden dit wenst, wordt de algemene vergadering samengeroepen. Elk lid heeft het recht een voorstel op de agenda te plaatsen.

HOOFDSTUK 4. Hoe stemmen

Art. 12. Elk lid heeft recht op één stem. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Art. 13. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Het aantal volmachten per lid is echter beperkt tot twee.

Art. 14. De stemmingen hebben plaats bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Art. 15. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zo niet, wordt een tweede vergadering belegd die dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, uitsluitend over de agendapunten van de eerste vergadering beraadslagen. Voor deze tweede vergadering is de termijn die in acht dient genomen te worden, minimaal 8 dagen.

Art. 16. De algemene vergadering mag besluiten nemen buiten de agenda of de volgorde ervan wijzigen, indien twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden daarmee instemmen.

Art. 17. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten indien de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en indien ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

HOOFDSTUK 5. Bestuur

Art. 18. Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie stemrechthebbende leden.

Art. 19. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor vijf jaar en kunnen ten alle tijde bij geheime stemming door een 2/3 meerderheid ontslagen worden.

Art. 20. De aanstelling van de raad van bestuur verloopt als volgt: tot uiterlijk het begin van de vergadering kunnen 1. leden zich kandidaat stellen; 2.leden een ander lid voordragen. Vervolgens worden de bestuursleden door middel van een geheime stemming aangeduid.

Art. 21. De raad van bestuur beschikt over de grootste bevoegdheid om het bestuur van de vereniging waar te nemen, alle daden van beschikking te stellen om het maatschappelijk doel te bereiken. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle handelingen van beheer en beschikkingen stellen volgens de richtlijnen van de algemene vergadering. Hij kan personeel aantrekken en regelt alle personeelszaken. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheid voor een bepaalde periode overdragen aan één of meerdere bestuurders voor de handelingen van het dagelijks bestuur. Tegenover derden volstaat de handtekening van één bestuurder om de vereniging geldig te verbinden behalve indien het een verbintenis van meer dan 2500 euro betreft. Boven dit bedrag is de handtekening van twee bestuurders vereist.

Art. 22. De handtekening van één bestuurder volstaat voor het ontvangen van aangetekende zendingen.

Art. 23. Het huishoudelijk reglement bepaalt de structuur en de werking van eventuele afdelingen, hoe geldig moet vergaderd worden en welke meerderheden vereist zijn. De leden hebben inzagerecht in de rekeningen en ze kunnen alle details opvragen op de maatschappelijke zetel.

Art. 24. De raad van bestuur kiest in overleg uit de bestuurders een voorzitter, een penningmeester, en een secretaris.

Art. 25. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.


HOOFDSTUK 6. Financieel beleid

Art. 26. Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één januari tot éénendertig december. Jaarlijks worden de rekeningen van het voorbije jaar afgesloten en de begroting voor het komende jaar opgemaakt.


HOOFDSTUK 7. Diverse bepalingen

Art. 27. Een huishoudelijk reglement zal door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

Art. 28. In alle gevallen die niet door de statuten of het huishoudelijk reglement worden bepaald, zal gehandeld worden overeenkomstig de wet. Art. 29. Lidmaatschap van de vereniging houdt het aanvaarden en naleven van statuten en huishoudelijk reglement in.


HOOFDSTUK 8. Ontbinding

Art. 30. Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen alleen besteed aan verenigingen waarvan het doel het meest overeenkomt met het doel van de huidige vereniging.