Referendum defusie in Ekeren

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Stappenplan voor een referendum in Ekeren


Een bindend volksreferendum over DEFUSIE op initiatief van de bevolking


Bindend voor wie? Hoezo een referendum ?


1 – Eigen organisatie / eigen spelregels (referenda Gent)

- Waarom :

Vanaf 1 jan 2007 bestaat de mogelijkheid voor burgerparticipatie in de gemeenten

- Het indienen van een verzoekschrift door één of meerdere personen

- De indiener KAN gehoord worden door de gemeenteraad

- de gemeenteraad kan beslissen op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners beslissen om de inwoners te RAADPLEGEN

Een handtekening quorum van 20% is vereist voor gemeenten < 15000 inw.

Een handtekeningquorum van 3000 inwoners voor gemeenten > 15000 inw.

Een handtekeningquorum van 10 % voor gemeenten > 30000 inwoners

Deze handtekeningdrempels behoren tot de hoogste ter wereld.

Bovendien wijst de ervaring uit dat het nazicht van de handtekeningen nog 20% meer handtekeningen kan vergen, naargelang de “ijver” van het nazicht.( lange wapper referendum Antwerpen: 26% van de ingeleverde handtekeningen afgekeurd!!..)

Bovendien gaat het quorum dan nog over “inwoners” en niet over kiesgerechtigden!!

Deze regels zijn op GEMEENTELIJK vlak, een initiatief op het vlak van een district is niet voorzien.

Het gemeentebestuur heeft GEEN ENKELE verplichting ten overstaan van de uitslag van de raadpleging.

Er is ook GEEN ENKELE TIJDSLIMIET voorgeschreven om het referendum te organiseren en uiteraard is er ook geen tijdslimiet om gevolg te geven aan de uitslag mocht dit al de bedoeling zijn. De raadpleging heeft geen opschortende bevoegdheid.


Er wordt maar tot telling van stemmen overgegaan indien een quorum van inwoners heeft deelgenomen aan de stemming (gelijk aan handtekeningdrempel)


Bovendien zijn een aantal onderwerpen uitgesloten en moet de gemeenteraad bevoegd zijn en kan de gemeenteraad gemotiveerd beslissen om de raadpleging niet te laten doorgaan.

Er is een grote SPERPERIODE ten overstaan van verkiezingen en ook het aantal raadplegingen is beperkt.

Het is de gemeenteraad die de INFORMATIE BROCHURE samenstelt, almede de vraag of vragen die aan de bevolking worden voorgelegd. Er is geen enkele procedure bepaald die de gelijkwaardige behandeling garandeert van de standpunten of de authenticiteit van de vraagstelling waarborgt.

Er is geen enkel verbod om gemeentegelden of gemeentelijke media te gebruiken voor propaganda om het standpunt van de gemeenteraad te verdedigen.


Daarom stellen wij voor om het houden van een bindend referendum zelf te organiseren met de belofte dat de organisatoren van het referendum zich onvoorwaardelijk verbinden om de uitslag te respecteren. *1 De uitslag zal door de deelnemende partijen verdedigd worden op elk politiek niveau.

De uitslag zal dan onder vorm van een verzoekschrift ingediend worden bij de gemeenteraad. Gezien het onderwerp niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeente zal deze laatste zich onbevoegd verklaren.


Organisatie en reglementering:

1 - de handtekeningdrempel is optimaal 3% voor grote gemeenten en 10 % voor kleine gemeenten.

2 - Indien de handtekeningdrempel gehaald wordt, wat geverifieerd wordt door een deurwaarder, dan start de informatiecampagne.

Tevens wordt een redactiecomité gevormd van voor en tegenstanders die elk instaan voor hun deel van de informatiebrochure die voorafgaand aan het referendum verspreid zal worden.

Iedere groep van voor en tegenstanders beschikt volledig vrij over twee bladzijden om zijn argumenten naar voor te brengen.

3 - Organisatie van voorlichting en discussie

4 - Het referendum is voorbehouden aan inwoners van Ekeren ouder dan 16 jaar op het ogenblik van de stemming. De tijden en locatie waar gestemd kan worden wordt tijdig bekendgemaakt. De stemming gebeurt na verificatie van de identiteit bij middel van een ID kaartlezer (geldigheid en uniek). De hardware is ontdubbeld. De stembiljetten worden in een verzegeld koffer verzameld en worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een deurwaarder geteld.

De stemming is geheim en bij gewone meerderheid van deelnemers.


De organisatie wordt opgezet om andere districten te begeleiden in een gelijkaardig opzet met een afronding voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Als motivering wordt een federale structuur vooropgesteld waarbij lagere overheden bevoegdheden afstaan aan hogere overheden, en deze desgewenst ook kunnen terugnemen.

Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar de Zwitserse realiteit waar de budgetten van de gemeenten vele malen hoger zijn dan die van de kantons. Uiteraard als gevolg van de beslissingsmacht der burgers.  • 1 – De onderstaande organisatoren van de raadpleging, xxxxx afdeling Ekeren, xxxxx afdeling Ekeren, ….. verbinden zich om onvoorwaardelijk de uitslag van het referendum te respecteren en zich in te zetten voor de verwezenlijking ervan.