Participatie

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Participatie handboek

in samenwerking met Koning Boudewijn stichting: Participatie handboek (E) http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf (E)

nieuwe uitgave deel 1 (N 2006)

nieuwe uitgave deel 2 (N 2006)


Evaluatie van participatieve toepassingen

Het is belangrijk om participatie evenementen te evalueren, een eerste evaluatie kan gebeuren op basis van de 'Ladder van Arnstein'. Voor een verdere doorgedreven evaluatie kan verwezen worden naar de 'democracy cube' van Archon Fung. Het moet vermeden worden dat participatie enkel voor publicitaire doeleinden gebruikt wordt. Een bekend systeem is de deelnemers te verwennen (professionele hartelijke ontvangst, een luisterend oor, gij zijt belangrijk, een aangenaam etentje, uw mening gepubliceerd,..) om ze dan voor de media te kunnen opvoeren als voorstanders van participatie terwijl er, na evaluatie, in feite geen enkel positief effect blijkt voor de samenleving in haar geheel.

Zo is er bijvoorbeeld het voorstel om enkele burgers aangeduid door Loting te laten zetelen 'in de grandeur en de pluche van de Senaat', met bijhorend restaurant, samen met de beroepspolitici.

Als contrast stellen we voor om die burgers te laten vergaderen in de kantine van de daklozenopvang samen met de daklozen.

Manipulatie en corruptie begint meestal heel onschuldig en de onervaren burger is een gemakkelijk slachtoffer voor professionals.

de ladder van Arnstein en de 'democracy cube' van A. Fung

15 JULI 2005. - Gemeentedecreet

Gemeentedecreet_burgerparticipatie_–_overzicht


TITEL VI. - Participatie van de burger.


HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling.

Art. 197-198

HOOFDSTUK II. - Inspraak.

Art. 199-200

Hoofdstuk IIbis. [1 - Voorstellen van burgers]1

Art. 200bis, 200ter, 200quater, 200quinquies

HOOFDSTUK III. - [1 Verzoekschriften aan de organen van de gemeente]1

Art. 201-204

HOOFDSTUK IV. - De gemeentelijke volksraadpleging.

Art. 205-212, 212bis, 213-218, 218bis, 219-220

Links

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2005/07/15/2005036063/justel

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005071551&table_name=wet