Gemeentedecreet burgerparticipatie – overzicht

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Gemeentedecreet burgerparticipatie – overzicht 8 juni 08

http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentedecreet/inhoud-gemeentedecreet.htm

Titel VI

I - Klachtenbehandeling

Art. 197: De gemeenteraad organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling.

Art. 198 : Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

II - Inspraak

Art. 199 : De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

Art. 200 : PM.

IIbis- Voorstellen van burgers

Art 200bis : De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste :

1° 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;

2° 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;

3° 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.

Art 200ter – quater – quinquies : PM

III- Verzoekschriften aan de gemeenteraad

Art. 201 : Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Art 202 – 203 – 204 PM

Opmerking : Er is een afgesproken tijdschema voor antwoord, dit lijkt een nuttig instrument. IV- Volksraadpleging

Art 205 : Art. 205

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste:

1° 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;

2° 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;

3° 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.


--Paul Nollen 16:03, 26 October 2010 (CEST)