Feitelijke vereniging

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Feitelijke vereniging of Vereniging zonder winstoogmerk is dikwijls de eerste vraag waar men als organisatie mee geconfronteerd wordt.

De vzw is over het algemeen goed gedocumenteerd wat minder het geval is vaar de 'feitelijke vereniging'.

Als eerst criterium kunnen we stellen dat als er geen grote financiële bedragen circuleren of de vereninging eigenaar of huurder is van onroerende goederen dan volstaat een feitelijke vereniging.

Toch zijn er enkele belangrijke overwegingen die men in acht moet nemen.


Enkele Algemene beschouwingen.


Uit de statuten blijkt dat de leden bij het toetreden tot de vereniging een toetredingsformulier invullen. Dit formulier voorziet dat de leden door de ondertekening lid worden van de vereniging en zich akkoord verklaren met de statuten en reglementen. Dit formulier is het “contract” tussen de “vereniging” en de leden.

Een vereniging kan vrij bestaan en werken zonder een eigen juridisch statuut op grond van een geoorloofde burgerlijke overeenkomst tot vereniging en is als dusdanig geldig. Een dergelijke vereniging wordt geregeerd door haar statuten en de algemene rechtsprincipes.

De statuten bepalen wie belast is met het beheer van de vereniging n.l. het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan rechtsgeldig de vereniging verbinden t. a. v. derden. In dit kader is het niet onbelangrijk te wijzen op het feit dat de vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, dit in tegenstelling tot bvb een vzw. Het gevolg is dat alle leden met gans hun vermogen instaan voor het nakomen van de verbintenissen van de vereniging. Anderzijds zijn de leden onverdeeld eigenaar van het bezit van de vereniging.

De statuten stellen dat het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden. Aangezien niets wordt gezegd over hoe het bestuur kan optreden geldt de unanimiteitsregel. M.a.w. het ganse bestuur dient bvb een overeenkomst te ondertekenen.

Het mandaat kan algemeen geformuleerd zijn of restrictief. De rechtsleer pleit uitdrukkelijk voor restrictieve mandaten niettegenstaande dit betekent dat er dan voor elke handeling met een derde een afzonderlijk mandaat zal nodig zijn.

Wanneer gemandateerden buiten hun mandaat treden verbinden zij enkel zichzelf.

De reden voor een dergelijke houding is dat de leden met hun persoonlijk vermogen gehouden zijn ten overstaan van derden.

Door gebrek aan rechtspersoonlijkheid kan de vereniging niet in rechte optreden en kan tegen haar niet in rechte opgetreden worden. De leden zullen derhalve samen in rechte moeten optreden. Om dit op te lossen kan door alle leden een mandaat gegeven worden aan één van de leden of aan de leden van het bestuur.

De statuten voorzien wel in het bestuur van de vereniging maar niet expliciet in de vertegenwoordiging van de vereniging. Zo de situatie zich ooit zou voordoen moeten derhalve alle leden optreden.VOORSTEL tot STATUTEN van de


Naam van de vereniging (FV - Feitelijke Vereniging)

Hoofdstuk I. Naam – Zetel – Doel - Duur

1. De vereniging draagt de naam “Naam van de vereniging ” zijn vertalingen of afkortingen.

2. De vereniging is gevestigd in Belgie. Het adres van de zetel wordt opgenomen in de notulen van de Algemene Vergadering.

3. Doel van de vereniging:

………………………………………………………………………………..

4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.


Hoofdstuk II – Leden - Stemrecht

1. Zijn stemgerechtigd op de “Algemene Leden Vergadering”: de leden van de vereniging.

De inschrijving als lid is schriftelijk en bevat het akkoord met de Statuten en Reglementen van de vereniging. De inschrijving is geldig vanaf de inschrijvingsdatum. De inschrijving per e-mail wordt als geldig aanzien.

2. Het Bestuur kan in een gemotiveerde beslissing een toetreding weigeren of een lid schorsen. Deze beslissing wordt aan de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering voorgelegd.

3. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits een aangetekend schrijven aan het Bestuur van de vereniging. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee derden.

4. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, of erfgenamen van leden, hebben geen deel in het bezit van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen.


Hoofdstuk III – Raad van Bestuur

1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders. Zij moeten lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd voor een periode van hoogstens 4 jaar door de Algemene Leden Vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.


Indien het aantal bestuurders terugvalt onder het voorziene minimum dan blijven de resterende bestuurders in functie tot in vervanging voorzien is. Deze vervanging dient uiterlijk te gebeuren op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

2. Het bestuur is er toe gehouden de beslissingen van de Algemene Leden Vergadering uit te voeren. Elke handeling van een bestuurslid dat niet het gevolg is van een beslissing van de Algemene Leden Vergadering is ten persoonlijke titel en kan in geen enkel geval de vereniging verbinden. In geen enkel geval mag het Bestuur een verbintenis aangaan in naam van de vereniging die rechtstreeks of onrechtstreeks het vermogen van de vereniging overtreft. In geval een dergelijke overschrijding onvoorzien optreedt, of dreigt op te treden, dient binnen de 30 dagen de Algemene Leden Vergadering bijeengeroepen te worden met de financiële toestand van de vereniging als agendapunt.


Hoofdstuk IV – Algemene Leden Vergadering

1. De “Algemene Leden Vergadering” is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Alle beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering bij eenvoudige meerderheid, met uitzondering van de uitsluiting van een lid, ontbinding van de vereniging of wijziging van de statuten waarvoor een twee derden meerderheid vereist is. Elk lid mag zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen op de Algemene Leden Vergadering. Deze regeling houdt in dat lokale afdelingen zich, bv door hun afdelingsbestuur, kunnen laten vertegenwoordigen op de Algemene Leden Vergadering. De oproeping tot de vergadering bevat de agenda, met vermelding van de punten waarover gestemd moet worden, dag plaats en uur van de vergadering. De Algemene Leden Vergadering kan geldig beslissen over punten die niet op de agenda staan. Indien hiertegen bezwaar aangetekend wordt moet deze werkwijze ter stemming gelegd worden. Voor zover de deelnemers en de mandateringen genoegzaam geïdentificeerd kunnen worden kan e-conference en e-voting gebruikt worden.

2. Van elke Algemene Leden Vergadering worden notulen opgemaakt. In het geval van e-conference volstaat een opname of transcriptie. De beslissingen worden genoteerd in een afzonderlijk register. Elk lid ontvangt jaarlijks een kopie van het bijgewerkt register. Elk lid kan de notulen en het register der beslissingen verkrijgen op gewoon verzoek. Benoeming, ontslag, aftreden, verlies van lidmaatschap en afzetting worden genoteerd in de notulen van de Algemene Vergadering.

3. De Algemene Leden Vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen ten laatste in de maand maart. Indien één vijfde van de leden er om verzoekt zal de Algemene Leden Vergadering binnen de 30 dagen, volgend op de ontvangst van het verzoek door het Bestuur, bijeengeroepen worden.


Hoofdstuk V – Rekeningen en begroting

1. Het Bestuur bereidt de rekeningen en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering.

In het geval van een politieke partij: Alle inkomsten en uitgaven die hun oorsprong vinden in overheidssubsidies, wedden en vergoedingen of weldanige voordelen dan ook (pensioenrechten, voordelen in natura, belastingvoordelen, partijsubsidies,..) van de verkozenen en/of de partij, die afkomstig zijn van de overheid, en dus rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste van de burger, zullen het onderwerp uitmaken van een jaarlijkse afzonderlijke openbare publicatie.


Hoofdstuk VI – Werking en taak van de vereniging

1. De werking van de partij verloopt volgens democratische principes door de Algemene Leden Vergadering bepaald.

2. ……………………………………………………………………………………………….


Hoofdstuk VII – verantwoordelijkheden en verzekeringen

1. De leden nemen deel aan de activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid. In het geval er voor een bepaalde activiteit een verzekering wordt afgesloten dan wordt dit vermeld op de aankondiging van de activiteit.


Hoofdstuk VIII – Ontbinding en vereffening

1. Enkel de Algemene Leden Vergadering kan tot ontbinding besluiten. Voor deze beslissing is twee derden van de stemmen vereist.

2. In geval van ontbinding worden de activa overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft.

Hoofdstuk IX – Algemene bepalingen

In het geval van een politieke partij: 1. De partij verbindt zich tot naleving van het Europees verdrag van de Rechten van de mens en houdt toezicht op de naleving ervan door haar mandatarissen. *1

2. De statuten worden verder uitgewerkt in Interne Reglementen die aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden.


1 wettelijk verplichting ivm partijsubsidiering.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989070434&table_name=wet

artikel 15bis Wet 10 april 1995, B.S. 15 april 1995.

Art. 15bis. <ingevoegd bij W 1995-04-10/33, art. 1, Inwerkingtreding : 25-04-1995> Om aanspraak te kunnen maken op de dotatie waarin is voorzien bij artikel 15, moet elke partij, (...) in haar statuten of in haar programma een bepaling opnemen waarbij zij zich ertoe verbindt om in haar politieke actie ten minste de rechten en vrijheden, zoals gewaarborgd door het bij de wet van 13 mei 1955 bekrachtigde Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en door de in België van kracht zijnde aanvullende protocollen bij dit Verdrag, in acht te nemen en door haar diverse geledingen en verkozen mandatarissen te doen in acht nemen. <W 2007-03-23/31, art. 11, 009; Inwerkingtreding : 28-03-2007>


Aldus opgemaakt in 3 exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de stichtingsvergadering van …………… gehouden te ……………………….


Getekend, De oprichters, datum, Plaats,