Democratie.nu

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Wie zijn we

Democratie.Nu vormt een onafhankelijke en politiek ongebonden burgerbeweging die ijvert voor de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV). Echte democratie betekent immers dat de bevolking rechtstreeks inspraak heeft op wetgeving en bestuur. Onze leden komen uit alle lagen van de maatschappij en van alle politieke strekkingen. We zijn noch formeel, noch inhoudelijk verbonden aan een of meerdere politieke of maatschappelijke bewegingen. We willen dat iedereen evenveel beslissingsrecht heeft om zijn of haar politieke doelstellingen te verwezenlijken, maar we staan als beweging strikt neutraal ten opzichte van die doelstellingen zelf.

De artikels en berichten op deze website vertegenwoordigen slechts de mening van Democratie.Nu voor zover ze handelen over democratie als dusdanig, verder vertegenwoordigen ze enkel de mening van de auteur in kwestie en dienen ze dus beschouwd te worden als een vrije tribune. Onze vereniging heeft juridisch gezien de vorm van een vzw. De statuten zijn zodanig opgesteld dat de democratische beginselen maximaal gerespecteerd worden in zoverre dit met de huidige vzw-wetgeving mogelijk is.

Wie lid wordt van de vereniging is ‘beschermend’ lid. Men kan op eenvoudige vraag lid worden van de Algemene Vergadering: zo wordt men wettelijk lid en dus mee verantwoordelijk. Deze leden zien er mee op toe dat de vereniging zijn doelstellingen haalt. De Raad van Bestuur ziet zich als een collegiaal bestuur waar informeel geen functies zijn. Wettelijk moeten er drie bestuursleden zijn, deze worden momenteel waargenomen door Bert Penninckx (voorzitter), Marc Janssens (penningmeester) en Piet De Pauw (secretaris). De lopende zaken worden echter besproken en beslist op het maandelijkse Algemene Leden Overleg (ALO - ledenvergadering) waar alle leden telkens op uitgenodigd worden. Er staan de leden heel wat communicatie- en actiemiddelen ter beschikking waarmee zij initiatieven kunnen uitwerken.

Wat willen we

Democratie.Nu wil democratie bereiken door de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV). Met dat direct democratisch instrument kan de bevolking rechtstreeks beslissen, ook tegen de wil van de politici in.


Momenteel leven we niet in een democratie, maar in een particratie. Hoewel politici, academici en journalisten dat af en toe opmerken, blijft men België doorgaans als een democratie beschouwen. Het zijn echter de politieke partijen die over alles beslissen. De bevolking kan bij stembusgangen enkel kiezen tussen de verschillende partijen, zonder ooit rechtstreeks zelf te kunnen beslissen. Zo kunnen partijen beslissingen doorvoeren tegen de wil van de bevolking en hun verkiezingsbeloften breken. Bij de volgende verkiezingen zijn het immers terug dezelfde partijen waar de bevolking tussen moet kiezen.

Daarom wil Democratie.Nu dat de bevolking ook rechtstreeks zélf kan beslissen. We willen het parlement niet afschaffen, maar de bevolking moet de mogelijkheid hebben om op te treden als dat parlement haar werk niet goed doet. Uiteindelijk is het de voltallige bevolking die de wetten moet volgen en de belastingen moet betalen. Het is dus niet meer dan logisch dat ook die voltallige bevolking het laatste woord kan hebben over de vraag welke wetten er worden gestemd en waar het belastinggeld naartoe gaat.

Wat doen we

 • We informeren alle lagen van de bevolking over wat democratie echt inhoudt en wat de gevolgen zijn van de huidige particratie.
 • We werken samen met organisaties over heel de wereld die net als wij ijveren voor de invoering van directe democratie.
 • We voeren acties om druk op politici te zetten zodat ze democratie ook met daden dichterbij brengen.
 • We volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen rond het onderzoek naar democratie, de gevolgen en de voorwaarden ervan.
 • We organiseren studiedagen om de kennis over en het begrip van democratie verder te verdiepen.
 • We volgen en becommentariëren de politieke actualiteit.

Recent:

 • Indiening per verzoekschrift van uitvoeringsbesluiten voor de Gewestelijke Volksraadpleging.
 • Uitgewerkt voorstel van het gebruik van een door loting aangestelde volksvertegenwoordiging. Een proportionele vertegenwoordiging met één enkele 'Kamer' en een Twee Kamer systeem.
 • Constant doen we onderzoek naar de voorwaarden van goed vakmanschap voor het gebruik van democratische instrumenten zoals de criteria voor loting, de criteria voor het bindend referendum op burgerinitiatief, voorwaarden voor een volwaardig petitierecht, het gebruik van de ladder van Arnstein en de 'Democracy Cube' van Archon Fung voor de evaluatie van participatieve projecten, burgerpanels, enz...

Acties gesteund door leden: MEER_DEMOCRATIE

Geschiedenis

In februari 1995, nog voor de Witte Mars, wordt WIT (Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) opgericht: een onafhankelijke burgerbeweging die ijvert voor de invoering van de democratie op alle Belgische bestuursniveaus en in Europa.

Het is ook de enige organisatie voor politieke vernieuwing die de verdere teleurgang van onze democratie na de Witte Mars overleeft. Telkens weer plaatst WIT het begrip directe democratie op de publieke en politieke agenda. Zo is er begin 1998 het door WIT ingerichte symposium met prof. dr. Bruno Frey (universiteit Zürich) en Thomas Mayer (Mehr Demokratie, München ) over de sleutelvraagstukken van de 21ste eeuw: arbeid, menselijke motivatie en directe democratische besluitvorming. Dit kan men zien als de aanloop van het Initiative & Referendum Institute Europe ([www.iri-europe.org]). Gezien politici en zelfs academici de empirische onderzoeksresultaten rond directe democratie negeren of zelfs verdraaien, wordt zo'n Europees onderzoek naar directe democratie op dat moment noodzakelijk.

Heel belangrijk is ook het baanbrekend onderzoekswerk van Jos Verhulst. Zijn onderzoek leidt tot het boek ‘Het verdiepen van de democratie’ en publicaties in het tijdschrift ‘De Witte Werf’ (tot de winter van 2003).Vooraanstaande politici zoals Guy Verhofstadt en Bert Anciaux nemen directe democratie op in hun partijprogramma. Maar met het begin van 2001 komt ook de ontnuchtering: de commissie Politieke Vernieuwing wordt gesaboteerd en het wetenschappelijk comité voor Politieke Vernieuwing veegt het bestaande empirisch onderzoek van tafel.

Ook op het Sociaal forum van België tracht WIT het idee van directe democratie te verspreiden. Men zou verwachten dat de Porto Alegre adepten van ‘participatieve democratie’ vol belangstelling zouden staan voor directe democratie, maar daar wacht ons een lauwe ontvangst. Onbegrijpelijk als men beseft dat pas in een democratie sociale doelstellingen door de mensen zelf geformuleerd kunnen worden.

In 2001 richt WIT mee het Netwerk voor Directe Democratie in Europa op. Op 19 september 2002 wordt vervolgens, mede onder impuls van WIT, de Europese referendum campagne in het Europees parlement gelanceerd. Hier werken heel wat zusterorganisaties aan mee:

 1. Mehr Demokratie e.V., Duitsland
 2. Referendumplatform Nederland
 3. Motivados, Spanje
 4. Civic Participation Society, Bulgarije
 5. Alternative to EU, Finland
 6. Movement for Direct Democracy, Tsjechië
 7. Institut für mehr Demokratie und Soziale Dreigliederung, Luxemburg
 8. Forum for Citizens' Democracy, Griekenland

De Europese referendum campagne haalt zijn eerste succes met het inschrijven van het burgerinitiatiefrecht in het Europese grondwetsontwerp. Met verschillende publieke media-evenementen in Brussel wordt gevraagd het ontwerp van de EU-grondwet via een Europees referendum voor te leggen aan alle burgers van de EU. Dit Europees referendum zou bij voorkeur tegelijk in alle lidstaten moeten plaatsvinden. Een tweede succes volgt snel: tien van de vijfentwintig lidstaten, waaronder Nederland en Frankrijk, willen een referendum houden.

Een memorandum en een bevraging van WIT ondersteunen de vraag om ook in België een referendum te houden. Het dramatische verhaal in België is ondertussen genoegzaam gekend: onder druk van de PS (een partij waar de Vlamingen niet op kunnen stemmen) heeft de kartelpartner van de SP.A Spirit zijn eigen ‘radicaal democratisch programma’ getorpedeerd. Op 28 mei 2004 ziet de referendum kalender er als volgt uit:

Spanje: 20 februari 2004 (goedgekeurd) Frankrijk: 29 mei 2004 (afgekeurd) Nederland: 1 juni 2004 (afgekeurd) Luxemburg: 10 juli 2004 (goedgekeurd) Polen: 25 september2004 (afgelast) Denemarken: 27 september 2004 (afgelast) Portugal: december 2004 (afgelast) Ierland: na de zomer 2005 (afgelast) Groot-Brittannië: maart 2006 (afgelast) Tsjechië: juni 2006 (afgelast)

Op gemeentelijk vlak worden enkele volksraadplegingen gehouden, maar de meeste initiatieven zijn gedoemd te sneuvelen door onrealistische voorwaarden. Het verzoekschrift van WIT van november 2004 om het gemeentelijk referendum te verbeteren, wordt zo goed als niet opgenomen. Dus ook geen democratie op het gemeentelijk vlak, hoewel politici beweren dat democratie ‘van onder’ moet beginnen.

Het Netwerk voor Directe Democratie in Europa leidt in mei 2005 tot de oprichting van Democracy International. In november van dat jaar wordt de roepnaam van WIT ook veranderd in Democratie.Nu. Dat gaat gepaard met het moderniseren van de structuren, wat zich toont in o.a. de lancering van een website en een beter gebruik van ICT.

Terminologie

De meest gebruikte termen in de Directe_Democratie

Voorstellen voor acties

Voorstellen_voor_acties

Ons steunen

Hoe u ons werk kan steunen. U kan ons ook steunen zonder extra kosten door uw on-line aankopen te doen via Trooper met vermelding van onze vereniging: Democratie.Nu