Democratie

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Historische bronnen tonen aan dat ons verkiezingssysteem ontworpen werd TEGEN democratie (volkssoevereiniteit). Een 'electorale aristocratie' werd geïnstalleerd, wat wel al een vooruitgang was tegenover de heersers bij erfrecht (18e eeuw).

Later werden dan nog wel enkele “democratische elementen” ingevoerd zoals 'vrije' of zogenaamde 'democratische' verkiezingen met algemeen stemrecht, het gelijkheidsbeginsel, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, persvrijheid, enz.., die achteraf echter weer werden afgezwakt of afgevoerd.

Maar een 'democratisch element' is nog geen 'democratie'. Vrijheid van vereniging mag dan een 'democratisch element' zijn, zonder hetwelk een democratie niet kan bestaan, op zich is het geen democratie. Zo kunnen 'vrije verkiezingen', bijvoorbeeld om een bestuurder aan te stellen, ook een 'democratisch element' zijn, maar op zich is het geen democratie. Bovendien vindt ons politieke systeem van bestuur door verkozen afgevaardigden zijn oorsprong in het principe van de Romeinse Republiek en niet in de Atheense Democratie. Ons politiek systeem een 'democratie' noemen is dan ook een bewust misleidende propaganda.

Door de opkomst van de politieke partijen, die in feite de wetgevende macht hebben overgenomen, waardoor lobbyisten gericht kunnen werken, is een machtsconcentratie ontstaan van wetgevende macht en financieel economische belangen die de laatste resten van democratie in ons politiek systeem afvoeren.

Men zou kunnen stellen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het Romeinse Rijk is ingestort door interne decadentie en de cumulatie door enkelen van macht en rijkdom, wat blijkbaar ook inherent is aan het electoraal representatief systeem.

In sommige andere landen, alsook steden en gemeenten, is al meer dan honderd jaar geleden gekozen voor democratisering van het politieke systeem door invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (Directe_Democratie), sommigen ook meer recent. De meest bekende voorbeelden zijn Zwitserland en de helft der staten in de US.

Ook hier is er echter een evolutie (of een vraag) naar verdere democratisering, bijvoorbeeld door invoering van volksvertegenwoordiging, aangesteld door loting. De hoofdoorzaak van dit streven is de steeds toenemende macht van de financieel-economische belangen en hun invloed op de wetgevende macht.

Het systeem van loting is gebaseerd op het statistisch gegeven dat een op wetenschappelijke basis uitgevoerde steekproef een realistisch beeld geeft van de hele bevolking. Daaruit vloeit voort dat beslissingen genomen door deze groep representatief zijn voor de hele bevolking.

  • Roslyn Fuller - Beasts and Gods: How Democracy Changed its Meaning and Lost its Purpose

https://www.amazon.co.uk/Beasts-Gods-Democracy-Changed-Meaning/dp/1783605421

  • Francis Dupui-Déri – History of the Word "Democracy"

https://www.researchgate.net/publication/259648867_History_of_the_Word_Democracy_in_Canada_and_Quebec_A_Political_Analysis_ of_Rhetorical_Strategies

plébiscité par les pères de la démocratie : le tirage au sort http://www.genomi.ch/democratie-pas-utopie/